תקנון השכרת שמלות/הינומות

מבוא 

 1. השימוש והרכישה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה
 2. התקנון והמידע בתקנון, מהווים חוזה מחייב בין המשתמש/הרוכש/המזמין לבין בסנדילאב. מחובתו של המזמין לעיין באופן מפורט בתקנון ובתנאיו לפני ביצוע הזמנה או רכישה.
 3. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לכל המינים כאחד
 4. שימוש, הזמנה או השכרת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, והבין אותם  והסכים לכל האמור בתקנון
 5. שימוש, הזמנה או השכרה באמצעות האתר או באמצעות הטלפון, או בכל דרך מהווה את הסכמת המשכיר/הרוכש לקבל ולנהוג לפי התקנון.
 6. בסנדילאב שומרת לעצמה את  הזכות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת על פי שיקול  דעתה  הבלעדית וזאת  ללא צורך  במתן התראה  ו/או  הודעה מוקדמת.

 הגדרות:

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

 1. בית העסק – להתלבש בתשוקה BESANDILOVE-
 2. האתר – אתר האינטרנט הידוע בשם  – BESANDILOVE
 3. BESANDILOVE.co.il (להלן "האתר") המופעל על ידי בית העסק
 4. המוצרים – מוצרי בית העסק המוצעים באתר להשכרה ו/או מכירה (להלן: "המוצרים")
 5. ללקוח–כל מי שמשתמש באתר ורוכש/ שוכר מוצר מהאתר על ידי מסירת פרטי אמצעי תשלום
 6. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרו המוצרים ליעד המבוקש
 7. כתובת למשלוח – הכתובת אשר נרשמה ע"י הלקוח/מזמין במעמד ההזמנה.
 8. המועד המבוקש לאספקת המוצרים – המועד אשר נרשם ע"י הלקוח/המזמין כמועד בו הוא מעדיף לקבל  את המוצרים
 9. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי
 10. אישור הזמנה: חשבונית  יחד עם פרטי רכישת העסקה
 11. ימי עסקים – הינם ימי חול –  ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד

 כללי:

 1. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר. השימוש באתר מותנה בקבלת ואישור התנאים האמורים להלן בתקנון זה. מובהר כי המזמין מקבל ומסכים לכל תנאי התקנון לגבי שימוש באתר ו/או שימוש בשירותיו ו/או רכישת/השכרת מוצרים או שירותים ממנו.  וכי לא תהא לה או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה
 2. האתר הינו אתר להשכרה ורכישת שמלות/הינומות בבעלות בית העסק. האתר מציע למשתמש/הלקוח לשכור שמלה/הינומה לתקופה קצרה אשר בסיומה יהיה עליו  להחזירו, ו/או לרכוש מוצרים ופריטים שונים בהתאם למוצג בו
 3. הרוכש/המשכיר מצהיר כי היא מעל גיל 18, ובמידה ותתבקש להכניס פרטי כרטיס אשראי, אזי הינו הבעלים החוקי של כרטיס האשראי ושל חשבון הבנק שאליו משתייך כרטיס האשראי, וכי יש בידו את האפשרות לשלם ולבצע תשלומים בהתאם לשירותים שהינו מבקש לקבל. רכישת ו/או השכרת הפריטים והמוצרים תהיה כפוף להוראות ולהנחיות האתר ובהתאם לתקנון
 4. האתר הנו לשימוש אישי בלבד. שימוש מסחרי באתר, שלא אושר על ידי האתר מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר. כל שימוש מסחרי בתכני האתר אסור בהחלט, אלא אם ניתן על כך אישור בכתב מאת הנהלת האתר.
 5. המזמין/הלקוח מתחייב להשתמש באתר אך ורק בדרך חוקית וכיבוד זכויות . בית העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק או למנוע את עסקת ההשכרה ו/או המכירה
 6. מחירי המוצרים כוללים מע"מ , אך לא כוללים דמי משלוח
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות כלל את בית העסק 
 8. בית העסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת, ובלא צורך בהודעה מוקדמת

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות בהשכרת המוצרים

 1. הודיע הלקוח על ביטול ההזמנה בכל מועד שהינו פחות מ14 ימי עסקים עד ליום תחילת ההשכרה, תבוטל ההזמנה תוך חיוב הלקוח  במלוא סכום ההשכרה  
 2. במידה ולאחר ביצוע הזמנת ההשכרה יבקש הלקוח לבטל, ייעשה הביטול בהתאם ובכפוף לתנאים הבאים
  1. הודיע הלקוח לאתר על רצונו לבטל את ההזמנה במהלך 48 שעות לאחר ביצוע תבוטל ההזמנה ללא דמי ביטול ויוחזר ללקוח מלוא סכום ההזמנה
  2. הודיע הלקוח על ביטול ההזמנה לאחר 48 שעות ובכל מועד שהינו יותר  מ-7 ימי עסקים עד ליום תחילת ההשכרה, תבוטל ההזמנה ללא חיוב.
  3. הודיע הלקוח על ביטול ההזמנה לאחר 48 שעות ובכל מועד שהינו פחות מ- 7 ימי עסקים עד ליום תחילת ההשכרה, יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי בניכוי 150 ש"ח ,או לחלופין יזוכה הלקוח במלוא סכום ההשכרה לחשבון למימוש השכרה/רכישה באתר
  4. הודיע הלקוח על ביטול ההזמנה עד 3 שעות מרגע קבלת ההזמנה, יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי בניכוי 150 ש"ח, או לחלופין יזוכה במלוא סכום ההשכרה לחשבון למימוש השכרה/רכישה באתר
  5. הודיע הלקוח על ביטול הזמנה לאחר יותר מ-3 שעות מרגע קבלת ההזמנה, יחויב הלקוח במלוא סכום ההשכרה.

החזרות וביטולים

זמן שעבר מרגע ביצוע ההזמנהזמן שנותר עד תאריך תחילת ההשכרההחזרות וביטולים
פחות מ-48 שעותללא חיוב
יותר מ-48 שעותיותר מ-7 ימים למועד ההשכרהללא חיוב
יותר מ-48 שעותפחות מ-7 ימים למועד ההשכרהזיכוי לאשראי בניכוי 150 ש"ח / זיכוי מלא למימוש באתר
עד 3 שעות מקבלת הפריטזיכוי לאשראי בניכוי 150 ש"ח / זיכוי מלא למימוש באתר
יותר מ-3 שעות לאחר קבלת הפריטחיוב מלא בסכום ההשכרה

תקופת ההשכרה

 1. כל הפריטים והמוצרים המוצעים להשכרה ושיושכרו בפועל מהאתר הינם בבעלותה המלאה והבלעדית של בעלת האתר. עם קבלת הפריט/ים על ידי הלקוח ניתן לו בזאת זכות אישית לשימוש זמני וסביר בפריט/ים המושכר/ים במהלך תקופת ההשכרה
 2. הלקוח אינו רשאי להעביר ו/או למכור ו/או להשאיל ו/או להשכיר את הפריט המושכר לאחר השכרתו מבית העסק, בין בתמורה ובין אם לאו, בין אם במהלך תקופת ההשכרה ובין אם לאחריה
 3. עם קבלת הפריט המושכר, על הלקוח לוודא כי הפריט שלם ותקין ועונה על צרכיו  וכי במידת הצורך הוא מכיר ויודע כיצד ללבשו. בכל מקרה של ספק, על הלקוח  לבקש הדרכה מתאימה. במקרה של איסוף עצמי, עזיבת חדר התצוגה עם הפריט תהווה ראיה לכך כי הפריט תקין
 4. במקרה של משלוח, אי יצירת קשר עד 3 שעות מרגע קבלת הפריט תהווה ראיה כי הפריט תקין. על הלקוח חלה האחריות להתעדכן בהוראות לבישתו. בית העסק מתחייב לספק ללקוח מוצר או פריט חלופי בכל מקרה שהפריט פגום, אינו תקין, מקולקל או ניזוק  מכל סיבה שהיא. ככל שיהיה באפשרות בית העסק לעשות כן, יעשה בית העסק מאמצים על מנת לסייע ללקוח באספקת פריט חלופי בהתאם למצב הפריטים הקיימים במחסניה. כאמור להלן, במידה ואין ברשות בית העסק מוצר חלופי,  הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי, וזאת בהתאם להוראות תקנון זה ועל פי תנאיו
 5. הלקוח או מי מטעמו מתחייב , להיות במקום, במועד ובזמן שנקבעו לקבלת הפריט בעת אספקתו, או איסופו. אי הימצאותו של הלקוח, או מי מטעמו במקום במועד ובזמן תגרור חיוב עלות איסוף והובלה בסך של 50 ₪. בכל תקופת השכירות יהיה הלקוח האחראי הבלעדי לפריט המושכר והוא מתחייב לנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור עליו  באופן סביר וזהיר, בהתאם לאופיו של המוצר.
 6. המזמינ/השוכר יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לפריט המושכר לרבות בגין גניבה, קלקול, קרע, השחתה, הכתמה, פגם וכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש לא נכון ו/או שימוש לא סביר ו/או בלאי שאינו טבעי
 7. בכל מקרה של נזק/ גניבה יחויב הלקוח בעלות תיקון הפריט ,ככל שהוא ניתן לתיקון, או החלפתו, זאת בנוסף לדמי השכירות
 8. עם תום תקופת ההשכרה על הלקוח להחזיר לבית העסק את הפריט המושכר במועד ובמקום המצוינים בטופס ההזמנה (למשרדי בית העסק או באמצעות תיאום שליח עד הבית) כאשר הפריט תקין, נקי ושלם ובאותו מצב אותו קיבל מהאתר, ולמעט בלאי הנובע משימוש סביר ורגיל.
 9. במקרה של אי החזרת הפריט למקום, במועד ובזמן המצוינים בטופס ההזמנה, או בהתאם להוראות תקנון זה, יחויב הלקוח בפיצוי קבוע ומוסכם לפי  תקנון זה.
 10. במקרה של החזרת פריט מושכר אל חדר התצוגה באופן אישי על ידי הלקוח טרם סיום תקופת ההשכרה לא תזכה את הלקוח/השוכר בכל החזר תשלום.

החזרת הפריט בתום תקופת ההשכרה

 1. עם תום תקופת ההשכרה על הלקוח להחזיר את הפריט המושכר במועד ובמקום המצוינים בטופס ההזמנה, כאשר הפריט תקין, נקי ושלם ובאותו מצב אותו קיבל מהאתר, ולמעט בלאי הנובע משימוש סביר ורגיל.
 2. לנוחיות המזמין, ניתן להחזיר את המוצר באמצעות שירות איסוף המוצרים של האתר או לחלופין להחזירו באופן אישי למשרדי בית העסק הממוקמים בראשל"צ, הרצל 65 
 3. איסוף המוצרים של האתר ייעשה במידה והלקוח ציין זאת בטופס ההזמנה, ובהתאם למועד ולמקום שצוין
 4. הלקוח יחזיר את המוצר באחת משתי הדרכים שלהלן

בתאום מראש – מסירה אישית לבית העסק (לכתובת: רח' הרצל 65 ראשל"צ) תתבצע מידי יום.

החזרת הפריט על ידי איסוף של שליח- הלקוח או מי מטעמו, מתחייב להיות נוכח בזמן ובמקום לצורך מסירת הפריט לשליח מטעם האתר לתקנון זה. 

במידה והלקוח לא יהיה במקום האיסוף המוסכם בשעה המוסכמת, יחויב הלקוח בעלות השליח בסך של 50    ש"ח, נוסף לכל חיוב אחר.

 1. במידה והחזרת המוצר לחדר התצוגה  או מסירת המוצר לידי השליח תיעשה לאחר השעה 18:00 של יום החזרת המוצר הנקבע, הלקוחה תישא בעלות 120₪ נוספים לכל יום נוסף שהמוצר נמצא ברשותה  .
 2. באם הלקוח לא יחזיר את המוצר המושכר תוך ארבעה ימים מיום המועד שנקבע להחזרתו, יחויב הלקוח בכרטיס האשראי שסופק בטופס ההזמנה בסכום השווה למחיר רכישת השמלה (המחיר המלא לצרכן), וזאת בנוסף לסכום שחויב בגין ימי ההשכרה. במקרה כזה בעלות על השמלה תועבר ללקוח.

פיקדון

 1. האתר מעניק ללקוח זכות שימוש במוצרי יוקרה אשר ערכם הינו רב.  לצורך הבטחת קיום מלוא התחייבויותיו של הלקוח, לרבות לעניין החזרת המוצר במצב תקין, יפקיד הלקוח בידי האתר מספר כרטיס אשראי ופרטים רלוונטיים נוספים אודותיו. פרטי הכרטיס יישמרו אצל ספק שירותים מוסמך תחת הגנה על פי תקן PCI DSS.
 2. הלקוח מעניק בזאת לאתר את הרשות לחייב את כרטיס האשראי בכל מקרה של הפרת התחייבויות בהתאם לאמור בתקנון זה, זאת במידה ולא נתקבל תשלום חלופי תחתיו מייד עם דרישת האתר 

אספקה ושילוח המוצרים ללקוח בהשכרת המוצרים

 1. בית העסק עושה כל מאמץ לוודא כי כל המוצרים המוצעים להשכרה באתר נמצאים במלאי, אך ייתכן מצב שלאחר ביצוע ההזמנה יתברר כי מוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי. במצב כזה תציע החברה למזמינה/הלקוחה לבחור מוצר אחר ממוצרי החברה או לבטל את העסקה
 2. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במועד השכרת המוצר.
 3. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לשכור וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, רשאי בית העסק על פי שיקול דעתו לגבות את דמי המשלוח במסגרת התשלום הראשון.
 4. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. משלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה 
 5. המשלוחים הינם לכל חלקי הארץ, אולם למושבים וקיבוצים נדרש תיאום מיוחד.
 6. המשלוחים ימסרו /יאספו מידי יום עד השעה 18:00.בערב שישי, ביום שבת ובערבי חג לא יבוצעו משלוחים או אספקות. כמו כן, בית העסק אינו מתחייב לבצע משלוחים בימי שישי (עד כניסת השבת)  ושבת (החל מצאת השבת).
 7. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברות השילוח השונות איתם היא עובדת אך תעמוד לרשות הלקוח ככל שתוכל על מנת לעזור לפתור כל בעיה שתתהווה
 8. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך ההשכרה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה
 9. לאחר שימוש הלקוח  בשירות השכרת המוצרים, המוצרים יעברו ניקוי יבש (ללא עלות נוספת)  

שמירה על סודיות

 1. בית העסק אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלו
 2. בית העסק משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו. 
 3. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה"אבטחה" המובטחת הינה הצפנה של המידע.
 4. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, בית העסק לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 5. בית העסק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח
 6. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאות הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 7. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים
  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
  2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.
  3. כל סיבה שאינה בשליטת בית העסק וביכולתה הברורה של בית העסק
  4.  מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות או מי מטעמו.

  סמכות שיפוטית

 1. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל הסכם זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון הוא הדין הישראלי בלבד,  ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבנ"ל הקבועים בהם.
 2. כל מחלוקת שהיא אשר תתגלה בין הצדדים בכל הקשור ליחסים עם החברה או מי מטעמה,  סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.

מידע נוסף ניתן לקבל באמצעות פניה טלפונית 0524-464846     או באמצעות פניה למייל: EFRATBES@GMAIL.COM